Tag Archives: ก่อสร้างโรงงาน

ทำความรู้จักเทคโนโลยีการก่อสร้าง ด้วยเหล็ก PEB Structure 

โครงสร้างเหล็ก พีอีบี PEB

ปัจจุบันเทคโนโลยีการก่อสร้างมีการพัฒนาไปอย่างมาก จากเดิมที่มักจะคุ้นชินกับงานก่อสร้างพื้นฐาน อาทิ  งานก่ออิฐฉาบปูน งานเหล็กถัก เป็นต้น แต่ด้วยบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา